Více historie

JINDŘICHOHRADECKÁ THALIE

aneb PO STOPÁCH OCHOTNICKÉHO DIVADLA

HISTORIE divadelních spektáklů a drobných hraných kratochvílí sahá v Jindřichově Hradci do r. 1571, kdy byla provozována masopustní kratochvíle „Hádání Masopusta neb Bachusa s Postem“, zpracovaná Mikulášem Dačickým z Heslova.

SOCIETATIS JESU (Tovaryšstvo Ježíšovo), kteří přišli do Jindřichova Hradce v r. 1594 .na pozvání Kateřiny, hraběnky z Montfortu, věnovali divadlu velkou pozornost. Pro své studenty připravovali hry s náboženskou tématikou, které většinou sami psali; například r. 1597 je připomínáno chrámové divadlo „O Božím hrobě“, kterou jezuité secvičili a které mělo nádhernou barokní výpravu. Divadelní scény byly rovněž součástí slavnostního průvodu, kterým byly do města přineseny ostatky sv. Hyppolita.

BOHUSLAV BALBÍN jako jezuita a profesor rétoriky v jindřichohradecké koleji byl povinen alespoň jednou ročně napsat divadelní hru, kterou provozovali studenti jezuitského semináře. Je známá jeho hra „O svaté Ludmile“ z r. 1655 a „O svatém Vojtěchu“ z r. 1658.

HYNEK GROSS, zdejší rodák a ředitel krumlovského zámeckého archivu zanechal svědectví o konání divadelních her v Jindřichově Hradci, které vyšly nákladem v knihtiskárně Jana B. Jakše, předchůdce Landfrasovy tiskárny. Jednalo se o „Divadelní hry v jesuitské koleji jindřichohradecké“, tři dramata.

ZÁMECKÉ DIVADLO

PAN Z MOHRENBACHU, krajský komisař a velký přítel divadla, přivezl r. 1790 do Jindřichova Hradce své vlastní divadlo, které bylo postaveno v kanceláři pana vrchního a pak na „vochlárně“ v bývalém královském sále. Hráli zde mladší zámečtí úředníci a měšťanští synové pod osobním dohledem majitele divadla. Pak se divadla ujala vrchnost a dala je přenést na lovecký zámeček na Jemčinu, takže v Hradci zbylo jen podium a dřevěná kostra divadla.

SPOLEK PŘÁTEL DRAMATICKÉHO UMĚNÍ

Mezitím se koncem r. 1804 utvořil „Spolek přátel dramatického umění“, který hrál v tomto bývalém zámeckém divadle. Zahájil 1.ledna 1805 hrou „Kleinstädler“, kterou napsal německý dramatik August von Kotzebue. Výtěžky z divadelních her se použily na vybavení divadla.

Roku 1808 uskutečnil Spolek benefiční představení ve prospěch znovuzřízení Střelnice, která vyhořela při požáru r. 1801.

Roku 1816 zahájil Spolek, rozšířený o nové členy, cyklus her a z výtěžků představení zakoupil pro zámecké divadlo 93 nových křesel a financoval rozšíření hlediště a zřízení galerie. V roce 1819 dokonce přispěl Spolek na výstavbu a provoz nemocnice uspořádáním benefičního představení (hra„Ahnsfrau“ rakouského dramatika Franze Grillparzera).

V čele tohoto ochotnického spolku stál tehdy PATER JOSEF ŠTĚPÁN CLAUDIUS, nazývaný „Pater Claudy“ , jindřichohradecký rodák a historiograf.

Zámecké divadlo bylo po zrušení parforzních honů přestěhováno zpět na hradecký zámek a hrálo se zde až do roku 1830, souběžně s ochotníky na Střelnici.

STŘELNICE

* 17.11.1815 uspořádali ochotníci představení „Bílá paní z Hradce“, který napsal hradecký občan, profesor Uhle na počest vrchnosti.

Protože rostl zájem o divadlo a omezený prostor zámeckého divadla již nepostačoval, začali ochotníci stále ve větší míře využívat sálu na Střelnici.

SPOLEČNOST PŘÁTEL DIVADLA

* 25.11.1830 bylo na Střelnici zahájeno divadlo SPOLEČNOSTI PŘÁTEL DIVADLA (Gesellschaft der Theaterfreunde“), o které se zasloužili čtyři setníci nově příchozího 11. pěšího pluku arcivévody Reinera.

PRAVDOVO STUDENSTSKÉ DIVADLO

FRANTIŠEK PRAVDA (vl. jm. Vojtěch Hlinka), spisovatel a národní buditel (bydlel v době svých gymnaziálních studií v Jindřichově Hradci v letech 1830-36 v pivovaru s Bedřichem Smetanou) napsal pro studenty svou první literární práci, divadelní hru „Krejčí princem“ a sám ji také nastudoval. Hra byla napsána v německém jazyce.

PROCHÁZKOVO OCHOTNICKÉ DIVADLO

Dr. JOSEF PROCHÁZKA, lékař a jindřichohradecký rodák, syn mlynáře z Devítského mlýna se usadil po roce 1840 v domě „u Kříže“ (roh Václavské a Vídeňské ulice). Za dob pražských studií se seznámil s J.K.Tylem a vypomáhal mu v jeho Kajetánském divadle. V té době již překládal a psal vlastní divadelní hry a povídky (pod pseudonymem „Devítský“) .

V Jindřichově Hradci se stal ředitelem ochotnického divadla, které prvně vystoupilo 1.12.1844 s veselohru „Čech a Němec“ od J.N. Štěpánka, která se stala mezníkem německého a českého divadla. Veřejnost přijala jejich vystoupení s velikým nadšením.

V l. 1852 – 1855 sehrála tato divadelní společnost více jak 30 her, jak svědčí seznam člena společnosti, Josefa Balliše. (in: Status ochotnického divadla v J. Hradci). Stejně pečlivě bylo sepsané „inventarium divadla“ z r. 1857 Karlem Osomem. Fundus měl malované dekorace, představující modrý, zelený a červený pokoj, rokokový pokoj, rytířský sál, selskou jizbu, vesnici, zahradu, město, oblaka, dva lesy, volnou krajinu, zimní krajinu, žalář a starý hrad.

19. a 24. 3. 1855 byla dokonce provedena romantická opera „Čarostřelec“ od K.M.Webera v českém jazyce. Dle místního tisku to byl „velmi odvážný a úspěšný čin.“

Procházkova ochotnická společnost hrála i na zámku – v době oprav na Střelnici. Měla v té době (kolem r. 1852) 80 členů, z toho 30 dam a 50 pánů a těšila se velké vážnosti a přízni celého města i okolí. Když r. 1856 dr. Procházka umírá, končí s ním i zlatá éra jeho ochotnického spolku, který sehrál ještě dvě představení a definitivně zanikl.

SPOLEK KATOLICKÝCH TOVARYŠŮ

Uspořádal 11. června 1860, po vysvěcení svého praporu, divadelní představení a v následujících letech občas divadlo hrál ve spolkové místnosti katolických tovaryšů ve staré obchodní škole (kdysi průmyslová škola). Členy tohoto spolku byli např. Václav Hanek, Martin Rezek, Eduard Hajný a další, kteří se později stali zakládajícími členy Divadelní ochotnické jednoty Jablonský.

OCHOTNICKÉ DIVADLO V DOMĚ U HANKŮ

Ze vzpomínek Václava Hanka vyplývá, že v jeho domě čp. 127/III se často hrávalo divadlo, neboť dcera tehdejšího majitele domu, Marie Meznerová, hrávala jako ochotnice také v zámeckém divadle (byla později matkou Felixe a Josefa Hankových).

DIVADLO VE SPOŘITELNĚ

Fotograf Bohdan Liška, který přišel do Jindřichova Hradce ze Znojma, byl velkým divadelním ochotníkem a propagátorem. V bývalém hostinci u Miřiovských v Klášterní ulici (pak spořitelna, nyní Komerční banka), kde bylo primitivní jeviště a svítilo se ještě lojovicemi, začal Liška hrát s několika známými loutkové divadlo o zimních večerech pro dospělé. Sám modeloval hlavičky loutek z chleba, ale když mu je myši v létě na půdě sežraly, upravil provizorní jeviště na dvoře a hrál již bez loutek sám.

MĚŠŤANSKÁ BESEDA V PANSKÉ UL.

Tyto ojedinělé pokusy o divadlo byly sice živené stálým zájmem obecenstva, ale nebyl zde přirozený vůdce a nadšenec Procházkova formátu. Až v letech 1879 a 1880 se konečně ujala divadla tehdejší Měšťanská Beseda, která se právě přestěhovala z hotelu „U Černého orla“ (dřívější hotel Kasper, nyní Grand) do nových spolkových místností v hostinci „U Kalluperů“ v Panské ulici, kde se péčí učitele Františka Lego uspořádalo několik divadelních přestavení s velkým společenským i finančním úspěchem. Povzbuzen tímto úspěchem, sepsal Fr.Lego stanovy budoucího divadelního spolku.

DIVADELNÍ OCHOTNICKÁ JEDNOTA JABLONSKÝ

Ustavující schůze byla 13.3.1881, právě v době, kdy byl na Vyšehradě pochováván význačný český básník a kněz Boleslav Jablonský (vl.jm. Karel Eugen Tupý), rodák z  Kardašovy Řečice. Hradečtí ochotníci přijali pro svůj spolek z úcty jeho jméno. Bylo to v době, kdy v Praze byla dokončována stavba Národního divadla, které ale 12. srpna vyhořelo.

První představení „Jablonského“ se konalo 28. 9.1881 v sále Střelnice a výtěžek šel ve prospěch znovuobnovení Národního divadla. První hrou byl Kaiserův „Bratr honák“ s pěveckou vložkou „Červená růžičko, proč se nerozvíjíš?“ (nazkoušená na 17 zkoušek v zahradě u Legů). Před tímto představením byla slavnostní hudební předehra a báseň napsaná Eliškou Krásnohorskou přímo pro Jablonského.

ARCHIV: STANOVY SPOLKU, SEZNAM ČLENŮ 1886-1942

PRVNÍ POKUS O POSTAVENÍ DIVADELNÍ BUDOVY

Dne 15.12.1881 podal Fr.Lego návrh na založení družstva pro postavení divadla a spolkového domu. (Tehdy bylo v Hradci několik vlasteneckých spolků: Slávy Dcera, Černín, Jablonský, Měšťanská Beseda aj.). Divadelní jednota Jablonský hned složila přes 100 zlatých.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V RUDOLFOVĚ

V r. 1882 byla ohrožena existence nového spolku, když velitel ostrostřeleckého sboru p. Mazzetti zakázal Jednotě Jablonský, aby hrála na Střelnici. Důvodem zákazu zapůjčovat divadelníkům sál byl nesouhlas střeleckého sboru, aby ochotníci získávali hraním peníze na postavení vlastního divadla a spolkového domu. Divadelní představení byla přenesena do restaurace Rudolfov, kde se hrálo celé září 1882.

HLEDÁNÍ NOVÝCH PROSTOR – ZEISSŮV DVŮR

Svízelnou situaci, kde hrát, vyřešil nápad knihtiskaře V. Landfrase a stavitele Kocába, že by se dala upravit místnost v obecním „Zeissově dvoře“ (dnes ZUŠ) a této žádosti obecní výbor vyhověl. Ochotníci svépomocí a vlastními prostředky dokázali za dva měsíce vyrobit a zprovoznit divadelní sál, šatny i galerii. Slavnostní otevření se konalo 13.1.1883, po ouvertuře a proslovu od zdejšího rodáka a básníka Em. Miřiovského, se hrálo Jeřábkovo drama „Syn člověka“. Hrálo se zde až do začátku roku 1887, kdy bylo toto provizorní divadlo uzavřeno. (hrálo se zde celkem 52 her). Jednak se nedařilo splácet stavební půjčku, ale také výsledkem snažení starosty města dr. V. Naxery, který byl velkým příznivcem divadla, bylo dosaženo shody se střeleckým sborem na Střelnici.

STŘELNICE

27. 2. 1887 bylo zahájeno na Střelnici další období ochotnické Jednoty Jablonský a 28.  září sehráli výroční 100. představení. Byl proveden opět „Bratr honák“, kterým před 11 lety Jednota činnost zahájila. V letech 1881-1892 sehrál soubor 100 představení. Repertoár byl tvořen především z děl českých dramatiků: především L. Stroupežnického, J.K.Tyla, Č. Jeřábka, F.X. Svobody, J. Štolby, E. Bozděcha, F.F.Šamberka, Fr. Langera a ze světové dramatiky to byl V.Sardou, E. Labiche, E. Scribe, F. Schönthan, E. Raupach a G. Ohnet. Ochotníci si troufli na Goetheho Fausta.

Hrálo se zde až do vypuknutí 1. světové války, pak byla činnost ochotníků přerušena a znovuobnovena v květnu r. 1918 na oslavu konce války. V r. 1921 slavili ochotníci své 40. výročí činnosti slavnostním představením Stroupežnického „Naši furianti“.

Pravidelná divadelní sezóna byla zahájena až v dubnu 1924 v nově přestavěné sokolské dvoraně na Střelnici a na novém jevišti.

Určitá stagnace nastala již před 1. sv. válkou a ochotníci se s ní vypořádávali jen pomalu. Byla výsledkem jednak ubývajících členů souboru a zřejmě i určité vyčerpanosti; zakládající skupina ochotníků zestárla a nová generace ještě nebyla herecky vyzrálá. Možná i proto se Jablonští stáhli do bývalého gymnázia.

(BÝVALÉ) GYMNÁZIUM

Díky přízni městských radních dostali Jablonští spolkovou místnost v budově bývalého gymnázia (dnes Muzeum Jindřichohradecka), kde si zřídili malé jeviště a prostor otevřeli pro veřejnost 16. 12.1928. POZOR V KZ 1981 JE UVEDENA SPOLKOVÁ MÍSTNOST V BUDOVĚ KLÁŠTEŘÍČKA!!!!

SVAZ ROTMISTRŮ V J. HRADCI

Nově vzniklý dramatický soubor Svazu rotmistrů využil stagnace „Jablonského“ a za první deset let působení (1924-1934) sehrál na Střelnici sto představení.

ZNOVUOŽIVENÍ „JABLONSKÉHO“

Patrně úspěchy konkurenčního Svazu rotmistrů a také blížící se 50. výročí založení (1931) přiměl ochotníky z Jablonského k oživení jejich spolku. V třicátých letech byly nastudovány hry jak českých dramatiků (V. Štech, J. Kvapil, A. Jirásek, J. Voskovec-J.Werich), tak i hry cizích autorů (R. Rolland, C.M.Balucki,H. Ibsen, J.A.Krylov). Tehdejší ředitel ochotnického divadla byl J. Šimánek, který sepsal Po stopách ochotnického divadla v J. Hradci, končí rokem 1931. Vypočítal na 250 her, které soubor za 50. let sehrál. Jenom v letech 1932-1938 bylo provedeno celkem 38 her s 52 představeními.

ZMIZELÝ ARCHIV

Po éře J. Šimánka již nebyl veden archiv tak pečlivě a podrobně, takže se začaly vyskytovat značné mezery v dokumentech o činnosti Jablonského. Další pokusy o archivaci končí skartováním spolkových dokumentů v r. 1964. Zachovaly se pouze dvě knihy sesbíraných novinových zpráv. Z Ohlasů od Nežárky a z časopisu Zájmy českomoravské vysočiny, které sestavil Fr. Jeníček. Dokumenty ale končí rokem 1941 zákazem vydávání regionálních tiskovin.

Další předseda „Jablonského“, J. Svoboda začal v r. 1944 psát kroniku spolku, která měla navazovat na Šimánkovu knihu, ale tento rukopis je stále nezvěstný. Přitom v letech 1939-1945, tedy v období 2.sv.války se naopak aktivita spolku velmi zvýšila; bylo nastudováno celkem 46 her se 101 představením. V r. 1940 má Jablonský na repertoáru 6 her a jednu operetu a zajíždí také do okolních měst (Kamenice n.Lipou, Kardašova Řečice, Počátky).

DIVADLO V HOTELU GRAND

Počátkem 40. let nastudoval Jablonský operetu Čechy krásné, Čechy mé, což vzbudilo velký protest ze strany Němců, takže po zabrání Střelnice pro německé akce ztratili ochotníci svou scénu. Díky ochotě majitele hotelu Grand, p. Josefa Schneidera, si divadelníci vybudovali malé náhradní jeviště přímo v hotelovém sálu. Na repertoáru byli starší čeští dramatikové – F.F.Šamberk, S.K.Macháček, L.Stroupežnický; mladší generaci zastupovali O.Scheinpflugová, F.Šrámek a F.Zavřel. Pro děti byla uvedena pohádka B. Němcové: O měsíčku, slunečníku a větrníku.

Hrou L. Stroupežnického „Na valdštejnské šachtě“, kde hostoval R. Deyl, člen činohry ND, se v létě r. 1944 ochotníci rozloučili se svým publikem, protože v celé zemi byla úředně zakázána veškerá divadelní činnost.

POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

Jablonský zahájil v září 1945 Jiráskovou Lucernou.

V období let 1946-1951 působí i na soubor celospolečenské změny, aktivita ochotníků se snižuje na pouhých 22 her s 33 představeními. Na repertoáru byly zejména hry Fr. Langera, K. Čapka a nechyběly též sovětské hry, poplatné době od A.S.Makarenka či K.Simonova.

PŘÍRODNÍ DIVADLO

Cílem ochotníků bylo zřízení přírodního divadla na břehu Vajgaru. Tehdejší předseda spolku Fr. Suchan dohodl s dr. Vl. Slavíkem, majitelem zalesněné parcely (tzv. „Slavíkův lesík“) na protilehlém břehu Vajgaru použití části tohoto pozemku. Plán vyhotovil arch. B. Kasal a skupina členů divadla začala pracovat na úpravě terénu pro příští amfiteátr. Pro nedostatek finančních prostředků a pro nezájem širší veřejnosti nebyl projekt nikdy dokončen.

LOUTKOVÉ DIVADLO

Spolku se podařilo získat souhlas národního výboru k převzetí loutkového divadla bývalé Národní jednoty pošumavské. Po prodeji jeviště z hotelu Grand zřídil soubor novou loutkovou scénu v budově někdejší pokračovací škole (KTERÁ?) Hrálo se zde od října 1949. Později, po nuceném vyklizení budovy, bylo loutkové divadlo rozebráno, přeneseno do Klášteříčka (dnes Okresní soud) a stejně jako jiný spolkový majetek patrně zničeno.

50. léta

První polovina 50. let byla ve znamení střídání hereckých generací. Většina dosavadních režisérů odešla a také počet účinkujících se zmenšil. Počet nastudovaných her se snížil na minimum; např. v r. 1952 se nehrálo vůbec. Až od r. 1955 se soubor opět vzchopil a kromě domovské scény hostoval na všech jevištích jindřichohradeckého okresu a účastnil se i národních přehlídek. V následujících desetiletích se objevovaly na repertoáru hry dramatiků nové generace (O. Daněk, J. Drda, J. Dietl, V. Čtvrtek, M. Jariš).

60. léta

Ale i zde byly ještě pauzy v činnosti souboru, zejména v 60. létech, kdy v roce 80. výročí (1961) se spolek zmohl jen na retrospektivní výstavku a při uspořádaném festivalu ochotnických divadel se spokojil jen s rolí hostitele. Podobné pauzy byly i v letech 1965 a 1968.

70. léta

Byla ve znamení českých her; hrály se hry zejména současných dramatiků: O. Daňka, J. Dietla, J. Drdy. Dvakrát se soubor vrátil i k osvědčeným titulům klasika české literatury Aloise Jiráska a také byl uveden divácky i herecky tolik oblíbený Gogolův Revizor. Soubor pamatoval i na děti a v Roce dítěte (….) uvedl pohádku Václava Čtvrtka „Jak se stal Rumcajs loupežníkem“, se kterou pohostinně vystupoval i na jevištích v okolí Jindřichova Hradce.

80. léta

Repertoár divadelního souboru dává ještě počátkem 80. let přednost klasice (L.Stroupežnický – Naši furianti), pak ale vyhledává hry evokující přítomnost (Na kůži se neumírá); v těchto letech připravuje a hraje soubor maximálně jednu hru ročně, výjimkou je asi r. 1982, kdy byly sehrány dvě divadelní hry.

90. léta

Jsou částečně poznamenána změnou společenských poměrů, což se projevuje zejména úbytkem volného času, neboť v té době je paradoxně herecký soubor velmi vyzrálý a připravují se kvalitní tituly jako je Jeppe z kopečku nebo veselohra Charleyova teta, velmi oblíbený titul. Dokonce soubor připravil jevištní apokryfy Noc a skála podle knižního triptychu jevištních perzifláží.

21. století – 10. léta

V roce 2000 a v následujícím roce nastudovali divadelníci dvě současné komedie a soubor hledal nového režiséra. Dosavadní režisér Jiří Beniške byl již důchodového věku a Ladislava Ratajová jako ředitelka nastudovala v r. 2001 komedii současného plzeňského dramatika a herce Ant. Procházky „S tvojí dcerou ne“.

V dalších letech přicházejí do souboru noví režiséři, kteří zahajují éru tzv. syntetického divadla, tj. syntézy všech složek inscenace (herectví, scénografie, hudba, tanec). Od r. 2002 do r. 2011 bylo nastudováno sice jen 8 her, ale část souboru hrála ve čtyřech letních operních féeriích, které si sami nastudovali a které se konaly v J. Hradci a blízkém okolí. Také divadelní plesy přilákaly více návštěvníků díky nové dramaturgii a tím i novému pojetí spolupráce profesionální kapely Aleše Hávy a herců. Divadelní soubor v těchto letech se stal také neodmyslitelnou součástí každoročního slavení masopustu, který pořádá Baráčnická rychta Kunifer spolu s Městem. Listopad roku 2007 znamenal pro divadelní společnost velkou ztrátu – týden po derniéře hry Dámský krejčí nás nečekaně a navždy opustil vynikající herec pan Václav Staněk, přezdívaný „jindřichohradecký Mošna“. O rok později – k prvnímu výročí jeho úmrtí uspořádali divadelníci vzpomínkový večer na Střelnici.

Řady divadelníků opustili v těchto letech ještě paní Květa Máchová, Věra Malá a Luboš Lepič.

V roce 2011, tedy ve výročním 130. roce založení divadelního souboru, byl „Jablonský“ pozván českou ambasádou, resp. velvyslancem dr. Tomášem Kafkou, aby zahrál představení „Ať žije Bouchon!“ v irském Dublinu pro českou a slovenskou menšinu. Představení se setkalo s velkým úspěchem a nadšením jak pro svou aktuálnost, tak pro lehkost, se kterou tuto francouzskou konverzační komedii soubor hrál.



REPERTOÁR DIVADELNÍCH HER

PROVÁZKOVO OCHOTNICKÉ DIVADLO (1844-1856)

ČECH A NĚMEC, J.N. Štěpánek, premiéra 1.12.1844

1852 – 1855 sehrála tato divadelní společnost více jak 30 her (m.j. Mlynář a jeho dítě, Fridolín aneb Cesta do železných hutí, Spanilá Savojanka v Paříži, Dráteník, Tři otcové najednou, Vojákova žena, Zasnoubení pod bubnem, Zlý duch Lumpacius vagabundus čili Prostopášný trojlístek, Zasnoubení před popravou, Marie, dcera pluku, Po svatbě, Matilda aj).

ČAROSTŘELEC, K. M.Weber, 19. a 24. 3. 1855 v českém jazyce.

SPOLEK KATOLICKÝCH TOVARYŠŮ (zal.1860)

ROHOVÍN ČTVERROHÝ, V. Klicpera

ČECH A NĚMEC, J.N. Štěpánek

Hráli: Václav Hanek, Martin Rezek, J. Buda, Ed. Hajný,

MĚŠŤANSKÁ BESEDA 1879/1880 :

SLAVNOSTI VE HVĚZDĚ, vedení: Fr. Lego, U Kalluperů, Panská ul.

KREJČÍ A ŠVEC, autor: J. Štolba, ved.: Fr. Lego, U Kalluperů, Panská ul.

TŘI FARAONOVÉ, ved.: Fr. Lego, U Kalluperů, Panská ul.

HLOUPÝ PODOMEK, autor: E. Pohl,ved.: Fr. Lego, U Kalluperů, Panská ul.

NÁVRAT REDAKTORA Z CHLÁDKU, autor: J. Jaroš, ved.: Fr. Lego, U Kalluperů, Panská

MŮJ SYN, autor: E.J., ved.: Fr. Lego, U Kalluperů, Panská ul.

DVĚ POSTELE V JEDNOM POKOJI, autor: Lefévr, ved.: Fr. Lego, U Kalluperů, Panská ul

PRVNÍ DEN PO SVATBĚ, autor: Venkryt, ved.: Fr. Lego, U Kalluperů, Panská ul.

PRODANÁ LÁSKA, autor: J. Neruda, ved.: Fr. Lego, U Kalluperů, Panská ul.

Hráli: pp. Václav Hanek, Komárek, Šetka (později velkoobchodník ve Vídni), kupec Doležal, Kašpar Pokorný, později Bohdan V. Liška, sl. Ctiborová, sl. Komárková,.

DIVADELNÍ OCHOTNICKÁ JEDNOTA JABLONSKÝ :

BRATR HONÁK, autor: Kaiser, 28.9.1881, Střelnice

75 KREJCARŮ PANA ČVANČARY, 15.8.1882 zahradní restaurace Rudolfov

PROTEKTOR A PRETENDENT, autor: Pešková, 3.9.1882, zahrad.rest. Rudolfov

Z CHLÁDKU, autor: Jaroš, 3.9.1882, zahradní restaurace Rudolfov

JOSEF KAJETÁN TYL, autor: F.F.Šamberk, 10. a 24.9.1882, zahr.rest. Rudolfov

DAČICKÝ Z HESLOVA, nedatováno,Hráli : pp. Albrecht, Nekut, Winternitz, Hajný, Buzek, Šantrůček, B. Liška, Hanek, pí Hanková, pí Šetková, pí Kalašová, sl. Steinhauserová, sl. Hanková

1883 – Syn člověka, autor: Jeřábek, Zeisův dvůr

ZVÍKOVSKÝ RARÁŠEK, 18.11. 1883 , Zeisův dvůr Hráli : pí Albrechtová, pí Matoušková, sl. Hilgartnerová, sl. Komárková, Bohdan Liška, Josef Mates

DĚDIC DUCHA, autor: E. Krásnohorská, 28.12.1884, Zeisův dvůr

PANÍ MINCMISTROVÁ, autor: L. Stroupežnický, 15.8.1885, Zeisův dvůr

RABÍNSKÁ MOUDROST, autor: J. Vrchlický, režie: B. Liška, 22.7. 1886, Zeisův dvůr + 24.10. Soběslav

PRIMÁTOR, autor : J. Kollár, 12.9.1886, Zeissův dvůr

JEAN BAUDY, autor: A. Vacquerie, E. Pešková, 23.1.1887 – poslední představení, Zeisův dvůr

V PANSKÉM ČELEDNÍKU, autor: L. Stroupežnický, 27.2.1887, Střelnice

KDYŽ SLAVÍK DO LESA ULETÍ, autor: Müller, 27.2.1887, Střelnice

ZKOUŠKA STÁTNÍKOVA, autor: E. Bozděch, 24.9.1893, Střelnice

MEZI UMĚLCI, autor: J. Štolba, 11. n. 12. 12. 1897, host: Adéla Volfová, členka ND, Střelnice

NEŽENÍLKOVÉ, autor: A. Volfová, 11. n. 12.12.1897. host: Adéla Volfová, členka ND

Střelnice

PAN MĚSÍČEK, OBCHODNÍK, autor: L. Stroupežnický, 11. n. 12.12.1897, host: Adéla Volfová, členka ND, Střelnice

1900 – 1910

ŽÁRLIVÁ, autor: Bisson, 3.1.1904, Střelnice

TĚŽKÉ RYBY, autor: M. Balucki, 2.4.1911, Střelnice

ZÁVĚŤ LUKAVICKÉHO PÁNA, autor: J. Vrchlický, 9.9.1912, Střelnice

1910-1920

ZVÍKOVSKÝ RARÁŠEK, L. Stroupežnický, po r. 1910

PANÍ MINCMISTROVÁ, autor: L. Stroupežnický, 11.3.1913, Střelnice

SVĚDEK, autor: J. Vrchlický, květen 1918, Střelnice

M. D. RETTIGOVÁ, 1920 (p. Hajný, p. Líman ml., slč. Poláčková , pí M. Matoušková, pí Gantnerová, slč. Bistřická, B.Liška, slč. Milada Löflerová, pí Nováková, pí Kalašová, slč. Milka Slavíková, slč. Bečková, p.Buzek

1920-1930

VDAVKY NANYNKY KULICHOVÉ, Herman – Pohorská, 1920

V ZAJETÍ, Blumenthal, 1920

NAŠI FURIANTI, autor: L. Stroupežnický, 28.9.1921, Střelnice

ZVÍKOVSKÝ RARÁŠEK, L. Stroupežnický, 1921 (slč. Hanková,Bohdan Liška, p. Hanek, pí Kalašová, slč. Hanková, pí Schneidrová)

VOJNARKA, 1921 (slč. Šmiková)

KOMTESA KUKUČ, 1922 (slč. Šmiková, p. K. Zyka)

 FAUST, J.W.Goethe, asi r. 1922 (p. Bohdan Liška- FAUST, pí Hanková, sl. Anna Steinhauserová, pí Šetková, Pepička Albrechtová, Václav Hanek, pí Kalašová

PANÍ MINCMISTROVÁ, autor: L. Stroupežnický, 30.4.1924, Střelnice

SPANILÁ MLYNÁŘKA, autor: Mélésville, 30.4.1924, Střelnice

JOSEF KAJETÁN TYL, autor: F.F.Šamberk, 16.5.1928, Střelnice + živý obraz „Hold Národnímu divadlu“

SVATÝ VÁCLAV, autor: Fr. Langer, 1.1.1929 + živý obraz, Střelnice nebo bývalé gymnázium

Seznam her uvedených během 50 let Jednoty Jablonský (1881 – 1931):

Od r. 1881: Kaiser: Bratr Honák, Štolba: Krejčí a švec, Tyl: Paličova dcera, Štolba: Bratranec, Schlesinger: Můj syn, Častolovský: Věno, Aubigny: Život za přítele, Bayard: Protektor a pretendent, Jaroš: Z chládku, Šamberk: J.K.Tyl, Jeřábek: Syn člověka, Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Bayard: Vězeň carevny, Sardou: Při piquetu (piketu), Gruber: Sedlák křivopřísežník, První den po svatbě, Melesville: Spanilá mlynářka, Pešková: 73 krejcarů pana Čvančary, Copée: Stávka kovářů, Premarey-Počátecký: Doktor Robin, Stroupežnický: V ochraně Napoleona I., J. z Plötzů: Zaklený princ, Šamberk: J.K.Tyl, Pulda: Nájemníci domácího pána, Labiche: Robert ďábel, Bozděch: Zkouška státníkova, Hausman: Před myslivnou (opereta), Bayard: Protektor a pretendent, Boleslavský: Svatojánský dvůr, Benedix: Nápoj lásky, Tyl: Muka chudé ženy, Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Lefode: Dvě postele v jednom pokoji, Pešková: Marie Terezie, Nový: Žižka pod pantoflem, Novotný: Kniha III., kap. I., Český dobrovolník a francouzská selka, Labiche: Dobrák, Jeřábek: Služebník svého pána, Rosieri: Brute, pusť Caesara, Lego: Česká národní svatba, Český dobrovolník, Brachvogel: Narcis, Scribe: Boj s dámami, Šamberk: Palackého třída, Moser: Chléb z milosti, Lego: Dědicové Bílé hory, Bozděch: Z doby kotilionů, Birch-Pfefferová: Zvoník u Matky Boží, Raupach: Mlynář a jeho dítě, Crisafulli-Boccage: Perla, Krásnohorská: Dědic ducha, Něvský: Daniševi, Scribe: Boj s dámami, Derréry: Nevinně odsouzen, Schönthan: Únos Sabinek, Stroupežnický: Paní mincmistrová, Světlá-Pešková: Vesnický román, Labiche: Nemám čas!, Maximov: Po smrti k oltáři, Rorauer: Mája, Schönthan: Únos Sabinek, Scribe: Sklenice vody, Carman: Dva sirotci, Lavriére: Casanova, Raupach: Mlynář a jeho dítě, Ruth: Sestřenka, Litoměřický: Pacientka, Birch-Pfefferová: Sedlák zlatodvorský, Kukla: Anatomové, Pippich: Ve veřejném životě, Chatriand: Polský žid, Ohnet: Majitel hutí, Kukla: Anatomové, Labiche: Z lásky k umění, Žertva na Balkáně, Ohnet: Majitel hutí, Scribe: Sálický zákon, Görner: Převržená slánka, About: Vrah, Pešková: Jen mimochodem, Vrchlický: Rabínská moudrost, Kollár: Primátor, Barbier: Sarah, Labiche: Dobrodinec ptáčat, Knejser: Chudý písničkář, Vacquerie: Jean Baudy, Stroupežnický: V panském čeledníku, Müller: Když slavík do lesa zaletí, Benedix: Něžné příbuzenstvo, Pfefferová: Miláček štěstěny, Pešková: Jen mimochodem, Sardou: Při piketu, Dumas: Kean, Český dobrovolník, Návrat českého dobrovolníka, Za dveřmi, Scribe: Pst!, Kneisl: Ona něco ví, Štolba: Vodní družstvo, Stroupežnický: Paní mincmistrová, Balucki: Příbuzní, Desvaliéres: Půjč mi svou ženu, Müller: Když slavík do lesa zaletí, Grillparzer: Pramáti, Tyl: Marie, dcera pluku, Jeřábek: Veselohra, Častolovský: Věno, Aubigny: Život za přítele, Björsen: Novomanželé, Štolba: Bratranec, Barriére: Hraběnka Semerive, Šamberk: Ravuggiolo, Šamberk: Palackého třída, Pfleger: Kapitola I., II., III., Krylov: Medvěd námluvčím, Pailleron: Myška, Ibsen: Nora, Svoboda: Směry života, Kaiser: Bratr honák (100. představení 23.10.1892), Jeřábek: Služebník svého pána, Pailleron: Jiskra, Viková-Kunětická: Sběratelé starožitností, Svoboda: Rozklad, Laufs: Blázinec na cestách, Bellot-Villefard: Poslední vůle Caesara Girodota, Blumenthal: V zajetí, Bozděch: Zkouška státníkova, Melesville: Spanilá mlynářka, Schönthan: Hloupý kousek, Raupach: Mlynář, Balucký: Klepy, Štech: Maloměstské tradice, Neruda: Prodaná láska, Tyl: Paličova dcera, Labiche: Cesta do Švýcar, Lemoine-Labiche-Decourcelle: Dr. Vassman, Gastinan: Plesové střevíce, Stroupežnický: V ochraně Napoleona I., Kumičič: Rodinné tajemství, Volfová: Neženílkové, Štolba: Mezi umělci, Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník, Sirotčí peníze, Šubrt: Jan Výrava, Pešková: Jen mimochodem, Krylov: Medvěd námluvčím, Vrchlický: Závěť Lukavického pána, Balucki: Těžké ryby, L´Arronge: Doktor Kalous, Kühnl: Ona něco ví, Nejedlý: Zápas o nevěstu, Krylov: Vnučka, Světlá-Krásnohorská: Přišla do rozumu, Ohnet: Majitel hutí, Vávra: Cylindr, Scribe: Sálický zákon, L´Arronge: Dcery pana Zajíčka, Björnson: Novomanželé, Zalevski: Ostrouhali, Štolba: Závěť, Vrchlický: Svědek, Archleb: Meteor, Svoboda: Mlsáníčko, Lapený Samsonek, Balucki: Po smrti tetině, Vzletem sokolím, Bisson: Žárlivá, Balucki: Po smrti tetině (v Jarošově), Karlweiss: Veselá volba, Jirásek: M.D.Rettigová, Šamberk: Karel Havlíček Borovský, Leger-Procházka: Vpád, Krylov: Medvěd námluvčím, Schönthan: Hloupý kousek, Jacobsen: U otce Prokopa, Kaedlburg: Nadporučík v civilu, Štolba: Vodní družstvo, Balucki: Těžké ryby, Klub mládenců, Vrchlický: Závěť Lukavického pána, Stroupežnický: Paní mincmistrová, Svoboda: Směry života, Štolba: Zapovězené ovoce, Pohl: Krasojezdkyně, Rudolf: Pan okresní soudce, Melesville: Spanilá mlynářka, Vrchlický: Svědek, Jirásek: M.D.Rettigová, V zajetí, Flers-Caillavet: Rozkošná příhoda, Herman-Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichové, Němcová-Pohorská: Babička, Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Svoboda: Poupě, Šarlich: Dohra, Bisson: Žárlivá, Strejček: Staří studenti, Pohorská: Libuše Smetanová, Stroupežnický: Naši furianti, Jirásek: Vojnarka, Patrný: Ostříž, Lokay: Růžová pouta, Šrámek: Léto, David-Malloch: Ta první láska, Krylov: Šest havranů, Schönthan: Komtessa Kukuč, Horáková: Dolorosa, Svoboda: Poslední muž, Kunětická: Holčička, Oliva: Před svatbou, Svoboda: Milý tatínek, Stroupežnický: Paní mincmistrová, Melesville: Spanilá mlynářka, Strejček: Zástěrková protekce, Pšenka: Moře nerozdvojilo, Kunětická: Cop, Kvapil: Oblaka, Šamberk: J.K.Tyl, Kraatz: Rozvedený pán, Stroupežnický: Pan Měsíček obchodník, Bernard-Vrbský: A život jde dál, Rolland: Hra o lásce a smrti (s E.Vrchlickou), Destinnová: Tůně, Langer: Svatý Václav, Šamberk: Blázinec v 1. poschodí, Stoklas: Král Ječmínek, Jirásek: M.D.Rettigová, ……. Mikuláš Dačický z Heslova, Schönthan: Únos Sabinek, Voskovec-Werich: Premiera Skafander, Jerome Klapka: Miss Hobbs.

***

1930-1940

KRÁL JEČMÍNEK, autor: Stoklas, 9.3.1930 + živý obraz

M.D.RETTIGOVÁ, autor: A. Jirásek, 27.4.1930, host: R. Nasková, členka ND,

MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA, nedatováno

KONDELÍK A VEJVARA, I. Hermann, 1932

POSLEDNÍ MUŽ,F.X.Svoboda,1932

DCERUŠKA,P.Hell,1932

M.D.RETTIGOVÁ,A.Jirásek,1932, slč. Růžena Pohorská, emeritní členka Národního divadla v Praze

PANÍ MARJÁNKA,J.K.Tyl,1932

DOMINO, M.Achard,1932

MADAM SAN GENE,V.Sardou,1932 (titulní role R.Nasková,ND) ***

****Z Kulturního přehledu 1981 – JEŠTĚ OVĚŘIT

PANÍ MINISTROVÁ,B.Nusič, 1933

SESTŘIČKY U SV. PANNY KLÁRY,J.Hais-Týnecký, 1933

DESET MINUT ALIBI,A.Armstrong, 1933

ROZMYSLI SI TO, JAKOUBKU, L. Pirandello, 1933

RABÍNSKÁ MOUDROST,J.Vrchlický, 1933 ******************

VAJBRTRUC,R.Pohorská, 1934

ŽENITBA, N.V.Gogol, 1934

STILLMONDSKÝ STAROSTA,M.Maeterlinck, 1934

ZVÍKOVSKÝ RARÁŠEK,L.Stroupežnický, 1934

FIDLOVAČKA,J.K.Tyl, 1934

JEJÍ PASTORKYŇA,G.Preissová, 1934

ZLATÁ HUSA,Baldesari-Plumlovská, 1934 

STRAŠIDLA, H. Ibsen, 1935

JANA, H. Duvernois, 1935

VLCI, R. Rolland, 1935

JÍZDA O VELKOU CENU, K. Kosina, 1935

PROBUZENÍ, M. Mareš, 1935 

LIDÉ NA KŘE, V. Werner, 1936

ISTAMBULSKÁ RŮŽE, J. Brammer, L. Fall,A.Grünwald,1936

VELKÉ POKUŠENÍ, K. Piskoř, 1936

ZUZANA HRAJE BANK, V. Werner, 1936 

VDAVKY NANYNKY KULICHOVÉ, Herman-Pohorská, 1936 (p. Branyš, p. Metelec, slč. Fleichmannová)

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL, F. Tetauer, 1937

BÍLÁ NEMOC, K.Čapek, 1937

BENEDEK, E. Vachek, 1937

PAN PROFESOR V PEKLE, K. Moor, 1937

NOC NA KARLŠTEJNĚ, J. Vrchlický, 1937 

MATKA, K. Čapek, 1938

FILIPINA, A. Friedman, 1938

PODEJ ŠTĚSTÍ RUKU, J. Steblinský, 1938

O KRÁSNÉ DIŠPERANDĚ, J. Hais-Týnecký, 1938

PŘÍKLADY TÁHNOU, J.Snížek, 1939

MLÁDENECKÝ ÚKLID, Huxley, 1939

MATURITA, R. Fodor, 1939

NA TÝ LOUCE ZELENÝ, J.Beneš, 1939

ROZKOŠNÁ PŘÍHODA, Fler-Cailaver, 1939

KAŠPÁREK A ŠMIDRA (3 tituly), A. Sandner, 1939

HRA NA SCHOVÁVANOU, O. Scheinpflugová, 1940

ŠTĚSTÍ JE UMĚNÍ,V.Werner, 1940

DIVÁ BÁRA,B.Němcová-Razov, 1940

SOUPEŘI, Fr. Götz, 1940

HOŠI, DÍVKY, Vandenbergh, 1940

POKUŠITEL, V. Neff, 1940

STŘEVÍČEK PANÍ MARKÝZY, O. Schöfer, 1940

NA KAŠPÁRKA NIKDO NEVYZRAJE, K. Balák, 1940

KOUZELNÉ ZRCADLO, V. Pavlíková, 1940

PALACKÉHO TŘÍDA č. 27, F.F.Šamberk, 1941

BOHATÝ SEDLÁK, J. Verner, 1941

MĚSÍC NAD ŘEKOU, F. Šrámek, 1941

PŮLNOČNÍ VLAK, A. Ridley, 1941

CHLADNÉ SVĚTLO, O. Scheinpflugová, 1941

ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ, (opereta), 1941, 

PALETA BEZ BAREV, F. Metelec, 1941

VZBOUŘENÍ V ÚSTAVU ŠLECHTIČEN, A. Breidhal, 1941

ŽENICHOVÉ, S.K.Macháček, 1941

*** (některé hry byly provedeny v hotelu Grand)

COP, B.Viková-Kunětická, 1942

30 VTEŘIN LÁSKY, A. Benedetti, 1942

PRÁVO NA HŘÍCH, V. Verner, 1942

VALDŠTÝN, F. Zavřel, 1942

STARÁ HISTORIE, J. Zeyer, 1942

BOHATÝ SEDLÁK, J. Verner, 1942

MALOSTRANSKÁ HUMORESKA, J. Neruda, F. Götz, 1942

STÍN, D. Niccodemi, 1942

POHÁDKA O ZLATÉM KLÍČI A ŽIVÉ VODĚ, Sokolová-Seidlová, 1942

ČTVERÁK HASTRMAN, V. Nejedlý, 1942

SEDLÁK SVÝM PÁNEM, Lope de Vega, 1943

PROUD, M. Halbe, 1943

CHLAPÍK, F.P.Buch, 1943

PÁN SE ŠEDIVÝMI SPÁNKY, L. Lenz, 1943

REJTAR, H. Zerkaulen, 1943

KOMEDIANT HERMELÍN, V. Verner, 1943

JAK TO POVÍME DĚTEM, H. Weiss, F. Woedke, 1943

MODRÝ DÉMANT, M.Rössner, 1943

ZA RANNÍHO KUROPĚNÍ,A. Heinrichs, 1943

ZA RANNÍHO KUROPĚNÍ, A. Heinrich,1944

LAKOMEC, J.B.Moliére, 1944

ZUZANA VOJÍŘOVÁ, J. Bor, 1944

ZAČALO TO NEVINNĚ, F. Griebitz, 1944

BABIČKA, B.Němcová, 1944

NA VALDŠTEJNSKÉ ŠACHTĚ,L. Stroupežnický, 1944

O SLUNÉČKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU, B. Němcová, 1944

LUCERNA, A. Jirásek, (premiéra 16.9.), 1945 (slavnostní znovuzahájení činnosti)

VLCI, R. Rolland, 1945

RADÚZ A MAHULENA, J. Zeyer, 1945

LIŠÁK STAVINOHA, E. Vachek, 1946

ŽENITBA, N.V.Gogol, 1946

GUYANA, O. Scheinpflugová, 1946

PEG MÉHO SRDCE, W.S.Maugham, 1946

DVAASEDMDESÁTKA, F. Langer, 1946

PAN PERRICHON NA CESTÁCH, E. Labiche, E. Marzin, 1947

VĚC MAKROPULOS, K. Čapek, 1947

PLYNOVÁ LAMPA, F. Hamilton, 1947

ROZMAZLENÁ PAMELA, M. Kolář, 1947

OBRÁCENÍ FERDYŠE PIŠTORY, F. Langer, 1948

U VESELÉHO KAMZÍKA, Špilar,Mírovský,Tobis,Rohan 1948 (opereta)

KUBATA, V. Sedláček, 1948

RUSKÁ OTÁZKA, K. Simonov, 1949

ZLATÁ SVATBA, J. Tobis, 1949

PODSKALÁK, K. Hašler, F.F.Šamberk,1949

LIŠTIČKY, L.Hellmanová, 1949

SLOVANSKÉ NEBE, J. Toman, 1949

PŮLNOČNÍ VLAK, A. Ridley, 1950

NA LETNÍM BYTĚ, J.Štolba, 1951

KDO JE VINEN?, J. Stejskal, 1951

NEBE NA ZEMI, Voskovec-Werich, 1953

NAŠI FURIANTI, L. Stroupežnický, 1953 (Zd.Kryzánek j.h.)

SOUPEŘI, F. Götz, 1953

EUGENIE GRANDETOVÁ, H. de Balzac, 1953

opereta, 1955

LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI, J.B.Moliére, 1954

DOVOLENÁ S ANDĚLEM, J.Neuberg, F. Vlček, J. Mottl, 1955

JAN ROHÁČ, A. Jirásek, 1955 (zámecké nádvoří)

LOUPEŽNÍK, K.Čapek, 1955

Z BLÁTA DO LOUŽE, A.P.Čechov, 1955

MRTVÝ AŤ SE NEŽENÍ,B.Gábor, 1955

SVÁTEK PANA ŘEDITELE, Skowronski, Slotwinski, 1956

PALIČOVA DCERA, J.K.Tyl, 1956

LHÁŘ, C. Goldoni, 1956

OTEC, A. Jirásek, 1956

BÍLÁ NEMOC, K. Čapek, 1956

BÍLÁ NEMOC, K.Čapek, 1957

ČAJ U PANA SENÁTORA, Stodola, 1957

DŮM NA PŘEDMĚSTÍ, A. Arbuzov, 1957

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE, B.Němcová, K.M.Walló,1955

DŮM NA PŘEDMĚSTÍ, A. Arbuzov, 1958

VĚČNĚ MLADÁ HISTORIE, A. Gladkov, 1958

ĎÁBELSKÝ KRUH, H. Zinnerová, 1959

INTELIGENTI, M. Jariš, 1959

ZDRAVÝ NEMOCNÝ, J. Moliére

PRAŽSKÝ FLAMENDR, J.K.Tyl

CHUDÁK MANŽEL, J. Moliére

PERLY PANNY SERAFINKY, R. Piskáček-J.Balda

LHÁŘ, C. Goldoni

HRÁTKY S ČERTEM, J.Drda, 1960

POHLED DO OČÍ, O.Daněk, 1960

VOJNA A MÍR, A.Neuman,E.Piscator,G.Prüfer, 1960

ŠERIF SE VRACÍ, M.Jariš, 1962

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ, W. Shakespeare, 1962

ŠVÉDSKÁ ZÁPALKA, A.P.Čechov, 1963

O ZÁLETNÉM VELEBNÍČKOVI, G.Maupassant, 1963

LAŤKA, S.Lichý, 1964

GANGSTEŘI Z VALENCE, W. Ebert, 1964

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ, W. Shakespeare, 1964

SVATBA POD DEŠTNÍKY, V. Štech, 1966

TREPERENDY, C. Goldoni, 1967

KDO HLEDÁ, NAJDE, A.N.Ostrovskij, 1967

JEZINKY, BEZINKY, J. Kesselring, 1969

SŇATKOVÁ PODVODNICE, O. Daněk, 1970

SŇATKOVÁ PODVODNICE, O. Daněk, 1971

HLEDÁ SE PANIC, G. Maupassant, 1971,

režie: Jiří Beniške

hráli: V. Staněk, G. Pěchotová, V. Hanc, J. Dvořáková, A. Zieglerová, H. Fenclová, M. Nejedlá, A. Jizbová, G. Šťástková, L. Lepič, B. Čížek, J. Studený, S. Jirků, Fr. Staněk, V. Šašková, M. Lešiga, J. Beniške, J. Večeřa, M. Kulhánková, J. Doškářová, J. Vlčková, E. Adamová, V. Tůmová

FILOSOFSKÁ HISTORIE, A.Jirásek, F. Horák, D. Rybínová, 1972

BOUŘE, A.N.Ostrovskij, 1973

režie: V. Hanc

hráli: O. Čejka, J. Večeřa, M. Nejedlá, J. Břicháček, J. Dvořáková, H. Fenclová, J. Studený, B. Čížek, V. Staněk, M. Holá, A. Jizbová, G. Pěchotová, L. Lepič, R. Macek, V. Kovanda

OKÉNKO, 197?  režie: Václav Hanc  hráli: H. Fenclová, B. Čížek, V. Krátký, V. Staněk

MUŽ NA TALÍŘI, J.Dietl, 1974

DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES, J.Drda, 1974

SIMPLICIUS ? 1974

LUCERNA, A. Jirásek, 1976

režie: V. Hanc

hráli: H. Fenclová, B. Čížek, P. Bína, J. Studený, M. Nejedlá, J. Hrbová, L. Pána, P. Hazuka, V. Kovanda, J. Tománek, L. Lepič, G. Pěchotová, V. Staněk, V. Krátký, J. Beniške, L. Hanzalius, O. Čejka, K. Korandová, V. Korbel, J. Šlechta

DŮM, KTERÝ VYŠEL DVEŘMI, P. Vintila, 1976 NEBO 1977 (B.Č.)

REVIZOR, N.V.Gogol, 1978

režie: V. Hanc

hráli: J. Studený, H. Fenclová, L. Geistová, L. Lepič, K. Korandová, J. Večeřa, B. Čížek, P. Bína, P. Hazuka, S. Jirků, V. Staněk, V. Krátký, J. Břicháček, P. Bína ml., R. Macek, J. Šlechta, J. Beniške, L. Hanzalius, O. Čejka, M. Nejedlá, G. Pěchotová, S. Melounek, K. Vodrážka

JAK SE STAL RUMCAJS LOUPEŽNÍKEM, V. Čtvrtek, 1979

odb.spolupráce: Otto Hradecký

hráli: V. Staněk, D. Veselá, S. Jirků, L. Geistová, L. Němečková, V. Hanc, H. Fenclová, J. Studený, O. Čejka, L. Hanzalius,M. Nejedlá, K. Máchová, L. Studený, J. Večeřa st., J. Večeřa ml., B. Čížek

PARCELA PRO JAKUBA III., M. Brůhová, 1979

PARCELA PRO JAKUBA III., M. Brůhová, 1980 NEBO 1981 B.Č.

FIDLOVAČKA, J.K.Tyl, 1981

OKÉNKO, O. Scheinpflugová,1982  režie: L. Kinšt

hráli: G. Pěchotová, L. Geistová, J. Studený, L. Lepič, J. Večeřa, V. Krátký, J. Vonka, P. Körner

MOŽNÁ JE NA STŘEŠE KŮŇ, 1982

režie: L. Kinšt

hráli: M. Nejedlá, V. Staněk, H. Fenclová, P. Bína, B. Čížek, A. Jizbová, H. Cukrová

NAŠI FURIANTI, L. Stroupežnický, 1983

režie: L. Kinšt

hráli: J. Studený, M. Nejedlá, P. Bína, V. Hanc, V. Staněk, K. Máchová, E. Dvořáková, K. Žabka, K. Jirků, V. Malá, V. Pytlík, L. Šimr, J. Večeřa, P. Prudil, P. Kočí, H. Fenclová, L. Geistová, P. Körner, V. Krátký, I. Mrázová, B. Čížek, J. Vachta

KŘESLO PRO VRAHA,………………. 1984

režie: Jiří Beniške

hráli: V. Krátký, G. Šťástková, M. Nejedlá, E. Dvořáková, P. Körner, B. Čížek, L. Jirků, V. Staněk, J. Břicháček, L. Geistová

BITVA U KRESČAKU, J. Šotola, 1985

režie: Rudolf Macek

hráli: V. Krátký, G. Šťástková, M. Sedláček, V. Staněk, H. Fenclová, L. Jirků, L. Geistová, B. Čížek, E. Dvořáková, J. Večeřa, , P. Prudil , R. Macek

TŘI V TOM, J. Menzel, 1986

režie: Jiří Beniške

hráli: J. Studený, I. Mrázová, E. Dvořáková, L. Geistová, P. Prudil, B. Čížek, L. Lepič, L. Jirků, V. Staněk, V. Krátký, Č. Prchlík

NA KŮŽI SE NEUMÍRÁ, ………….. 1989

režie: J. Beniške

hráli: V. Krátký, J. Večeřa, V. Staněk, E. Dvořáková, J. Studená, P. Körner, V. Hanuš, V. Staněk,L. Jirků, A. Jizbová, V. Malá, V. Hanuš

ÚČINKOVÁNÍ JABLONSKÝCH V INSCENACI ČS. TELEVIZE BRATISLAVA „TRIPTYCH O LÁSCE“ spolu s J. Kukurou, J. Preissovou, M. Motlové KDY?

ÚČINKOVÁNÍ V POŘADU ČT – „VÁNOČNÍ PASTORÁLE“ 1989

1990 – 2000

SVATBA POD DEŠTNÍKY, 1993

režie: Jiří Beniške

hráli: V. Staněk, J. Večeřa, B. Čížek, L. Lepič, P. Prudil

CHARLEYOVA TETA, 1994

režie: Václav Krátký

hráli: V. Staněk, V. Hanuš, B. Čížek, R. Staněk, J. Smrčka, B. Čížek, V. Hanuš, J. Studený, P. Prudil, D. Hlínová, H. Šotová, K. Máchová, E. Dvořáková

JEPPE Z KOPEČKU, L. Holberg, 1995, Střelnice (premiéra 17.1.1996)

režie: Václav Krátký

hráli: V. Staněk, L. Ratajová-Geistová, P. Prudil, E. Dvořáková, V. Hanuš, R. Staněk, Z. Jahoda, J. Smrčka, E. Bauerová, P. Körner, V. Krátký, E. Kadlecová, V. Krátká, N. Paulfranzová, V. Chalupa

NOC A SKÁLA, Fr. Nepil, 1997, Střelnice (premiéra 25.4.1997)

režie: P. Prudil

hráli: V. Krátký, V. Staněk, V. Hanuš, L. Harudová/H. Šotová, P. Körner, J. Průša, J. Smrčka, B. Čížek, P. Kočí, R. Staněk, J. Konrád, J. Beniške, L. Lepič, P. Prudil, H. Fenclová/K. Máchová

POHÁDKA O ZAKLETÉM HADOVI, B. Němcová, 1999

Režie: V. Krátký

Hráli: V. Hanuš,H. Šotová, L. Ratajová, K. Máchová, E. Dvořáková, J. Průša, A. Tomek a další

2001-2011

MONSIEUR AMÉDEÉ, A.Reynaud-Rourtona, 2000, Střelnice (premiéra)

režie : Jiří Beniške

hráli: V. Hanuš, V. Staněk, B. Čížek, E. Dvořáková, K. Smržová, J. Beníške, M. Machová, P. Körner, H. Šotová, L. Ratajová, L. Harudová

S TVOJÍ DCEROU NE, Ant. Procházka, 2001

režie: L. Ratajová

hráli: P.Prudil, E.Dvořáková, V.Staněk, L. Ratajová, K. Lišková

POPRASK NA LAGUNĚ , Carlo Goldoni, Střelnice

(premiéra 21.11.2002)

dramaturgie a režie: Sabina a Jiří Langerovi,

hráli: V. Staněk, V. Hanuš, P. Körner, L. Ratajová, H. Šotová, E. Dvořáková, K. Líbalová, P. Prudil, J. Smrčka, J. Böhm, M. Šťastný, P. Jelínek j.h., J. Gantner j.h., K. Kostková j.h., A. Gregorová j.h., Č. Třeček j.h.

DÁMA OD MAXIMA, Georges Feydeau,Střelnice

(premiéra 7.3.2004)

dramaturgie a režie: Sabina a Jiří Langerovi

hráli: K. Líbalová, V. Staněk, P. Körner, L. Ratajová, V. Hanuš, L. Lepič, J. Smrčka, H. Šotová, E. Dvořáková, R. Štěbetáková, L. Harudová, B. Bérová, H. Liškařová, K. Lišková, K. Smržová, K. Bedáňová j.h., B. Houdková j.h., J. Fišerová j.h., N. Svěráková j.h., M. Šťastný, P. Jelínek j.h./J. Gartner j.h., D. Prager j.h., T. Hrbek j.h., J. Langer, B. Čížek, kapela UKRUTANKA: L. Soukup, V. Bartoš, B. Komínek, J.R. Urban, B. Bartůňková j.h.(zpěv), J. Buchová (hlas)

LIDOŽROUTI , Johann Nepomuk Nestroy, Střelnice

(premiéra 8.12.2005)

dramaturgie a režie: Sabina a Jiří Langerovi

hráli: K. Lišková, P. Körner, V. Staněk, J. Smrčka, P. Prudil, L. Ratajová, E. Dvořáková, K. Heřmánková, R. Štěbetáková, Z. Skořepová alias Mary Lou, R. Hájek, B. Bérová,J. Fišerová, H. Liškařová, B. Součková, sestry J. a M. Popelkovy, Fr. Blahoudek, J. Böhm, M. Charvát, J. Beneš, A. Ratajová, T. Körnerová, kapela UKRUTANKA: L. Soukup, V. Bartoš, B. Komínek, J.R.Urban

DÁMSKÝ KREJČÍ, Georges Feydeau, Střelnice

(premiéra 13.4.2007)

dramaturgie a režie: Sabina a Jiří Langerovi

hráli: K. Heřmánková, L. Ratajová, V. Staněk, P. Körner, V. Hanuš, K. Lišková, S. Krajíčková j.h., E. Dvořáková, H. Liškařová, P. Prudil, K. Bedáňová j.h.,J. Fišerová j.h., I. Leštinová j.h., I. Líbalová j.h., B. Svobodná j.h., R. Hájek, M. Charvát, T. Körnerová, A. Ratajová, M. Lorenc, kapela UKRUTANKA: l. Soukup, V. Bartoš, B. Komínek, R.J.Urban

zájezd: Deštná 6.10.2007

DRAHOUŠEK ANNA, Verena Kanaan, Střelnice

(premiéra 30.1.2007)

dramaturgie a režie: Sabina Langerová

hráli: R. Štěbetáková, K. Heřmánková

KAŽDÉMU JEHO NEBE, Sabina Langerová(na motivy E.E.Kische), Střelnice (premiéra 25.4.2008)

dramaturgie a režie: S. a J. Langerovi

hráli: K. Heřmánková, V. Hanuš, T. Hrbek j.h., J. Böhm, V. Kociánová, E. Dvořáková, B. Čížek, L. Ratajová, V. Lorencová, M. Šteflová, B. Bérová, R. Štěbetáková, B. Svobodná, M. Palaugari j.h., M. Bureš j.h., J. Fajkus j.h., M. Lorenc, B. Blaas, J. Smrčka, M. Charvát, R. Hájek, K. Oupor, P. Prudil, P. Körner, T. Kadlec, D. Prager j.h., T. Körnerová, A. Ratajová, L. Harudová, T. Porochoňská j.h., kapela: L. Soukup, B. Komínek, V. Bartoš, J. Fajkus

SOUDNÉ SESTRY, (Terry Pratchett), Dům dětí a mládeže JH

(premiéra 18.10.2009)

dramaturgie a režie: Sabina Langerová

hráli: J. Procházková, Z. Jirsová, S. Stuchlá, R. Marušák, V. Duba, V. Procházka, M. Procházková, J. Fillerová, L. Filler, A. Dalíková, M. Lorenc, L. Ballek, V. Šrámek, P. Novák, M. Charvát, Z. Skořepová, R. Hájek, A. Lamačová, P.Körner

AŤ ŽIJE BOUCHON !,Jean Dell, Gérald Sibleyras, Střelnice

(premiéra 11.3.2010)

dramaturgie a režie: S. a J. Langerovi

hráli: R. Hurych Hájková (dř. Štěbetáková), P. Körner, V. Hanuš, J. Smrčka, M. Chládková, A. Dalíková, B. Bláhová, V. Kociánová, A. Reiterová, A. Lamačová, T. Kadlec, R. Hájek, V. Hanuš jr., Zd. Skořepová, M. Šteflová, L. Štefl, L. Ratajová, K. Heřmánková, M. Peterka, P. Prudil, B. Čížek, M. Charvát

8.9.2011 se hrálo v Teachers´ Clubu, Dublin, Irsko

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA , Jaroslav Žák, úprava Hana Burešová, Střelnice

(premiéra 19.10.2012)

Dramaturgie a režie: S. a J. Langerovi

Hrají: Bára Bláhová, Adéla Ratajová, Jaroslava Vistořínová, Renata Adamcová, Adéla Dalíková, Michaela Körnerová, Laděna Ratajová, Adam Tomek, Josef Smrčka, Bohuslav Čížek, Vlasta Hanuš, Pavel Prudil, Pavel Körner, Michal Palaugari, Vít Zeman, Vít Marušák, Tomáš Kadlec, Martin Charvát, zpívají: Zdena Skořepová, Radka Hurych Hájková + kapela Ukrutanka (Ulejvanka pro tuto hru)

JAK JSEM SE ZTRATIL, Ludvík Aškenazy, úprava Jan Borna, Střelnice

(premiéra 3.12.2013)

Dramaturgie a režie: S. a J. Langerovi

Hrají: Vít Zeman, Vít Marušák, Vlastimil Hanuš, Martin Charvát, Pavel Körner, Michal Palaugari, Miroslav Snížek, Adam Tomek, Barbora Bláhová, Adéla Dalíková, Kateřina Heřmánková, Radka Hurych Hájková, Michaela Körnerová, Adéla Ratajová, Laděna Ratajová, Zdena Skořepová, Bronislava Svobodná, Milada Šteflová, Martina Valášková

Kapela Ukrutanka: Libor Soukup, Ladislav Bartoš, Martin Bureš, Bohumil Komínk, Luboš Caha nebo Pavel Moravec, Petr Pokovba, Oldřich Šetka, Miloš Hummel nebo Petr Bílek, Jack Urban.

VIVAT JABLONSKÝ, podle knihy Zd. Maršíkové „Těžko jest slavíku“ upravila S. Langerová

(premiéra 18.10.2013 Kardašova Řečice)

(repríza 19.10.2013 Střelnice, JH)

Hráli: L. Ratajová, V. Hanuš, A. Tomek a další, zpěv písně: Pozvedni se duše z prachu (Adam Michna) T. Kadlec a R. H. Hájková, doprovod L. Soukup. Dále hráli členové divadelního spolku J.K.Tyl K. Řečice

BYLO NÁS PĚT, Karel Poláček

(premiéra 17.4.2015)

Dramaturgie a režie: S. a J. Langerovi

Asistent režie: Vít Marušák

Hrají: Vít Zeman, Vít Marušák, Štěpán Peterka, Filip Šimánek, Jaroslav Marvan, Adéla Ratajová, Veronika Batelková, Barbora Bláhová, Vlasta Hanuš, Radka Hurych Hájková, Kateřina Heřmánková, Laděna Ratajová, Pavel Körner, Michaela Körnerová, Michal Palaugari, Adam Tomek, Martin Charvát, Jaroslava Vistořínová, Klára Vistořínová, Josef Smrčka, Pavel Prudil, Zdena Skořepová, Bronislava Svobodná, Milada Šteflová, Martina Valášková, Klára, Žofie a Anastázie Tichých, Martin Oberhel, Romana Kopřivová, Emanuel Krejcar, Martin Peterka

Kapela Ukrutanka: Libor Soukup, Bohumil Komínek, Pavel Moravec, Oldřich Šetka, Jack Urban.

****

DIVADELNÍ PLESY

 „Sedm hodin v jižní Africe“, 1.2.1882

Česká národní svatba“, 16.1.1883

Noc v Pekingu“. 21. 1. 1885

Thespidova kára

Balada z hadrů“

Pionýři“ 25.2.2000

Renesance“ 23.2.2001

Císař a Kleopatra“ 23.2.2002

Limonádový Joe“ 15.2.2003

Dáma od Maxima“ 27.2.2004

Renesance“25.2.2005

I v Hradci bejvávalo blaze“ 3.3.2006

Brazílie, má lásko“ 2.3. 2007

C.K. Vídeň aneb z JH do starého mocnářství“ 29.2. 2008

Zlatá šedesátá“ 27.2.2009

Filmové hvězdy tančí nad Vajgarem“ 26.2. 2010

Někdo to rád hořké (1.prohibiční ples)“ 25.2. 2011

Titanic 1912 aneb Na horní palubě se tančí“, 2.3. 2012

Straš nad Nežárkou“, 1.3. 2013

Hrdina mého dětství“, 14.3.2014

OPERNÍ FÉERIE:

NEŽÁRECKÁ RUSALKA, 19.7. 2008

ČERT A KÁČA Z VAJBRTRUCU, 16.8.2009

SKRÝCHOVSKÁ CARMEN, 15.8.2010

KOMEDIANTI Z JINDŘIŠE, 21.8.2011

BENÁTSKÁ NOC:

Jindřiš, rok 2012

Městská plovárna JH, rok 2013

Městská plovárna JH, rok 2014

Městská plovárna JH, rok 2015

***********

Členové DSJ r. 2000 – 2011: – 2014:

ADAMCOVÁ Renata

BARTOŠ Láďa

BLAAS Bert

BLAAS – BÉROVÁ Bohuslava

BLÁHOVÁ Barbora

BÖHM Josef

ČÍŽEK Bohumil (+ leden 2014)

ČLUPKOVÁ Kateřina

DALÍKOVÁ Adéla

DVOŘÁKOVÁ Eva

HÁJEK Radovan

HARUDOVÁ Lenka

HANUŠ Vlastimil

HEŘMÁNKOVÁ – LÍBALOVÁ Kateřina

HURYCHOVÁ – HÁJKOVÁ Radka

CHARVÁT Martin

JELÍNEK Petr

KADLEC Tomáš

KOCIÁNOVÁ Vlasta

KÖRNER PAVEL

KÖRNEROVÁ Michaela

KOPECKÝ Petr

KRÁTKÝ Václav

LANGER Jiří

LANGEROVÁ Sabina

LEPIČ Luboš (+

LIŠKAŘOVÁ Hana

LIŠKOVÁ Kateřina

MÁCHOVÁ Květa (+

MALÁ Věra (+

MARUŠÁK Vít

OUPOR Karel

PALAUGARI Michal

PETERKA Martin

PETERKOVÁ Jana

PRCHLÍK Čestmír

PROXOVÁ – ŠOTOVÁ Hana

PRUDIL Pavel

RATAJOVÁ Laděna

RATAJOVÁ Adéla

SKOŘEPOVÁ Zdena

SMRČKA Josef

SOUKUP Libor

STANĚK Václav (+)

STUDENÝ Jaromír

STUDENÁ Jitka

SVOBODNÁ Broňa

ŠETKA Oldřich

ŠŤASTNÝ Miroslav

ŠTEFL Ladislav

ŠTEFLOVÁ Milada

SVOBODNÁ Broňa

TICHÁ Klára

URBAN Roman Jack

VALÁŠKOVÁ Martina

VISTOŘÍNOVÁ Jaroslava

VEČEŘA Jan

ZEMAN Vít

Ředitelé DSJ 1881-1999

1. Rudolf Šetka, směnárník 1881-1882

2. Josef Holče, knihkupec 1883

3. Jan Muk 1883-1897

4. František Enengl, učitel 1898-1913

5. Antonín Maděra, notář 1913 – 1918

6. Bohdan Liška, fotograf 1920

7. František Šetka, inspektor pojišťovny 1921-1927

8. Bohdan Liška, fotograf 1928

9. Jindřich Šimánek, pokladník spořitelny 1929 – 1938

(in: Po stopách ochotnického divadla v Jindřichově Hradci, Jindřich Šrámek, 1931)

10. Rudolf Zounek 1938 – 1939

11. Ladislav Stehna 1939 – 1941

12. Jaromír Stejskal 1941 – 1945

13. Bohumil Kasal 1946 – 1949

14. František Suchan 1949 – 1951

15. Václav Průcha 1951 – 1957

16. Jaroslav Peroutka 1957 – 1958

17. Jan Benda 1959

18. Jaroslav Svoboda 1960 – 1961

19. Václav Hanc 1962 –

(in: Kulturní zpravodaj, březen 1981)

20.

Ředitelé DSJ 2000-2011 :

RATAJOVÁ Ladislava 1999 –

CHARVÁT Martin

HANUŠ Vlastimil

JINDŘICHOHRADECKÁ ČINOHRA

9.-10.7.1999 CO ŘEKL RUZANTE, A.Beolci-Ruzante

7.-8.7.2000 LUCERNA, A. Jirásek

11.7. 2000 CO ŘEKL RUZANTE, A. Beolci-Ruzante

6.-7.7. 2001 JINDŘICHOHRADECKÁ ROMANCE, Z. Kryzánek

5.-6.7. 2002 NAŠI FURIANTI, L. Stroupežnický

4.-5.7.2003 STRAKONICKÝ DUDÁK, J.K.Tyl

1.-2.7. 2004 TVRDOHLAVÁ ŽENA, J.K.Tyl

1.-2.7. 2005 DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES, J. Drda

7.-8.7. 2006 VEČER TŘÍKRÁLOVÝ, W. Shakespeare

6.-7.7. 2007 NA TÝ LOUCE ZELENÝ, Tobis, Špilar, Mírovský, Rohan

4.-5.7. 2008 ROZMARNÉ LÉTO, Vl. Vančura

3.- 4.7. 2009 HRÁTKY S ČERTEM, J. Drda,

2.–3. 7, 2010 SLUHA DVOU PÁNŮ, C. Goldoni

2011 ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY, W. Shakespeare

2012 LUCERNA, A. Jirásek

  1. DVA NA KONI, JEDEN NA OSLU, Daněk

  1. ŽENITBA, N.V. Gogol

  1. LAKOMEC, J.P.Moliére

LETNÍ OPERNÍ FÉERIE

19.7. 2008 NEŽÁRECKÁ RUSALKA,

      1. ČERT A KÁČA Z VAJBRTRUCU

15.8.2010 SKRÝCHOVSKÁ CARMEN

21.8. 2011 KOMEDIANTI Z JINDŘIŠE

JINDŘICHOHRADECKÁ OPERA

V r. 1955 jindřichohradecká opera dovršila pět let své činnosti a zároveň si připomenula 100. výročí prvního ochotnického operního představení v J. Hradci, kdy tehdejší ochotníci sehráli za vedení dr. J. Procházky Weberova „Čarostřelce“. Jindřichohradecká opera za pět let své činnosti (1950-1955) nastudovala pod vedením dirigenta Miloše Paula tyto opery:

1950 CARMEN, G. Bizet (Střelnice)

LAZEBNÍK SEVILLSKÝ, G. Rossini (Střelnice)

1951 DALIBOR, B. Smetana (zámecké nádvoří)

LA TRAVIATA, G. Verdi (Střelnice)

1952 RUSALKA, Ant. Dvořák (zámecké nádvoří)

RIGOLETTO, G. Verdi (Střelnice)

CARMEN, G. Bizet (zámecké nádvoří)

1953 PRODANÁ NEVĚSTA, B. Smetana (zámecké nádvoří)

LAZEBNÍK SEVILLSKÝ, G. Rossini (Střelnice)

1954 LIBUŠE, B. Smetana (zámecké nádvoří)

PRODANÁ NEVĚSTA, B. Smetana (zámecké nádvoří)

HUBIČKA, B. Smetana (Střelnice)

1955 JAKOBÍN, Ant. Dvořák (zámecké nádvoří)

DALIBOR, B. Smetana (zámecké nádvoří)

1956 ŠÁRKA, Z. Fibich (zámecké nádvoří)

??? MADAME BUTTERFLY, G. Puccini

1959 DVĚ VDOVY, B. Smetana (Střelnice)

Operní představení byla nastudována nadšenými ochotníky z řad jindřichohradeckých obyvatel, pravda za vydatné pomoci předních operních pěvců z Národního divadla v Praze (M. Šubrtová, M. Podvalová, J. Stříška, I. Žídek, T. Šrubař, Z. Otava, M. Tauberová a také Karel Berman, který byl zdejší rodák). HRÁLI I ZDEJŠÍ OCHOTNÍCI?

Každá opera byla reprízována 4x až 8x v Jindřichově Hradci, ale zajíždělo se i do Českých Budějovic, Tábora, Písku a Dačic.

r…………… Don Carlos od G. Verdiho v hlavní roli Karel Berman, zdejší rodák a člen ND v Praze a další členové opery ND:)

Pojďte do divadla!
kdy: 4.4.2024
kde:KD Střelnice
co:Já to vidím pozitivně